Blended leaning หมายถึง กระบวนการเรียนรู้ ที่ผสมผสานรูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน ผสมผสานกับการเรียนรู้นอกห้องเรียนที่ผู้เรียนผู้สอนไม่เผชิญหน้ากัน หรือการใช้แหล่งเรียนรู้ที่มีอยู่หลากหลาย กระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมเกิดขึ้นจากยุทธวิธี การเรียนการสอนที่หลากรูปแบบ เป้าหมายอยู่ที่การให้ผู้เรียนบรรลุเป้าหมายการเรียนรู้เป็นสำคัญ

โซลูชั่นการเรียนรู้แบบผสมผสานที่เข้าถึงได้ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมงมีแหล่งข้อมูลการเรียนรู้ออนไลน์ นอกจากนี้ การบันทึกการประชุมที่อำนวยความสะดวกยังมีให้บริการทางออนไลน์ ด้วยเหตุนี้ แหล่งข้อมูลทั้งหมดสำหรับการเรียนรู้แบบผสมผสานจึงพร้อมให้ผู้เรียนใช้งานได้ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน

การสอนด้วยวิธีการเรียนรู้แบบผสมผสานนั้น ผู้สอน สามารถใช้วิธีการสอน สองวิธีหรือมากกว่า ในการเรียนการสอน เช่น ผู้สอนนำเสนอเนื้อหาบทเรียนผ่านเทคโนโลยีผนวกกับการสอนแบบเผชิญหน้า แต่หลังจากนั้นผู้สอนนำเนื้อหาบทความแขวนไว้บนเว็บ จากนั้นติดตามการดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้อีเลิร์นนิ่ง ด้วยระบบแอลเอ็มเอส (Learning Management System) ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ในห้องแล็ป หลังจากนั้นสรุปบทเรียน ด้วยการอภิปรายร่วมกับอาจารย์ผู้สอนในห้องเรียน

สมาคมสโลนผู้ริเริ่มการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Elaine Allen และ Jeff Seaman 2005 ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัยใจการศึกษาจากศูนย์วิจัย Babson) ได้ทำการศึกษาและวิจัย การเรียนแบบผสมผสาน ว่าควรมีสัดส่วนของเนื้อหาแบบออนไลน์อย่างน้อยร้อยละ 30 และไม่เกินร้อยละ 79 ของชั่วโมงเรียนทั้งหมดและผสมผสานการเรียนในห้องตามความเหมาะสมของแต่ละวิชา

         การเรียนแบบผสมผสานถูกสร้างขึ้นเพื่อรองรับเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและลดภาระในการสอนของครูโดยเนื้อหาส่วนใหญ่ในรายวิชาจะอยู่ในวิดีโอออนไลน์ ให้นักเรียนได้เป็นคนกำหนดสภาวะการเรียนรู้ด้วยตัวเองทั้งความเร็วในการสอน ช่วงเวลา และ สร้างสมาธิโดยไร้สิ่งรบกวนเพื่อการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนคุณครูจะเหนื่อยน้อยลง โดยมีคาบการสอนที่น้อยลง แต่ให้ความสำคัญกับการออกแบบการเรียนรู้ ให้เหมาะสมกับนักเรียนมากยิ่งขึ้น เปลี่ยนหน้าที่จากผู้สอนทั้งบทเรียน มาสู่การเป็นผู้นำในชั้นเรียน คอยกระตุ้นความคิด ตั้งคำถามออกแบบกิจกรรมให้เหมาะกับชั้นเรียน ตอบข้อสงสัยและสรุปบทเรียนท้ายคาบให้กับนักเรียนโดยให้สอดคล้องกับการเรียนแบบออนไลน์ ซึ่งการเรียนแบบผสมผสานเป็นสิ่งที่ เลิร์น เอ็ดดูเคชั่น กำลังผลักดัน และให้ความสำคัญกับการเรียนรู้แบบผสมผสานผ่านระบบ Blended Learning Solution ความสำเร็จของการฝึกอบรมแบบผสมผสานและผลกระทบที่โซลูชันการเรียนรู้ประเภทนี้สามารถนำมาสู่โต๊ะได้นั้นขึ้นอยู่กับวิธีที่คุณออกแบบการผสมผสานของทั้งสององค์ประกอบ (การฝึกอบรมแบบออนไลน์ที่อำนวยความสะดวกหรือโดยผู้สอนและแบบออนไลน์ด้วยตนเอง)

Cr: esheninger, elearningindustry

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น