fbpx
Site Loader
EdTech News

เคล็ดลับ 7 ข้อ ในการทำให้ประสบการณ์การสอนดิจิทัลมีประโยชน์มากขึ้นสำหรับทุกคน

การระบาดใหญ่ของ covid-19 ทั่วโลกส่งผลกระทบต่อวิธีที่ผู้สอนสอนและสื่อสารกับนักเรียน E-learning ได้กลายเป็นแหล่งการสอนหลักไปแล้ว ต่อไปนี้เป็นเคล็ดลับ 7 ข้อ ในการทำให้ประสบการณ์การสอนดิจิทัลมีประโยชน์มากขึ้นสำหรับทุกคน โดย RONITA MOHAN  E-LEARNING 1. การใช้เทคโนโลยี…

EdTech News

The New Normal For Education

ทุกคนได้รับการกระตุ้นให้มีการเปลี่ยนแปลงที่จะทำให้การศึกษา การทบทวนและฟื้นฟูการศึกษาเป็นหนึ่งในวลีที่จับใจได้เมื่อพูดถึงการศึกษาในศตวรรษที่ 21 แต่ในความเป็นจริงมันไม่ง่ายที่จะจินตนาการปล่อยให้อยู่เหนือความจริง การเรียนรู้ออนไลน์มันไม่ใช่เรื่องทั้งหมด การเรียนรู้ออนไลน์มีความสำคัญในฐานะที่เป็นผู้เปิดการเรียนรู้เพื่อให้ธุรกิจการศึกษาทั้งหมดไม่หยุดนิ่ง แต่มีหลายแง่มุมที่ต้องใส่ใจในการกำหนดมาตรฐานใหม่ การเปลี่ยนพื้นที่การเรียนรู้ – จากพื้นที่สาธารณะเป็นพื้นที่ส่วนตัว เนื่องจากการเรียนรู้สามารถทำได้ผ่านอุปกรณ์ส่วนตัวของเราโดยไม่ต้องไปไหน ควบคู่ไปกับการเปลี่ยนแปลงในการปฏิสัมพันธ์ทางสังคมของเราจากทางกายภาพเป็นเสมือน เรายังคงมีปฏิสัมพันธ์กับชุมชนการเรียนรู้เรายังคงแลกเปลี่ยนการสนทนากับเพื่อนร่วมชั้นครูและอาจารย์ เราไม่ได้ถูกตัดขาดจากชุมชนแห่งการเรียนรู้เราเพียงแค่เปลี่ยนช่องทางการสื่อสารของเรา การเปลี่ยนแปลงวิธีการสอน – จากการเรียนรู้ที่แตกต่างและเป็นรายบุคคล การสอนนักเรียนแต่ละคนโดยเฉพาะเพื่อตอบสนองความต้องการที่ไม่ซ้ำกันและก้าว เป้าหมายทางวิชาการอาจยังคงเหมือนเดิมสำหรับกลุ่มนักเรียน แต่นักเรียนแต่ละคนสามารถพัฒนาผ่านหลักสูตรที่ความเร็วแตกต่างกันและใช้ทรัพยากรที่แตกต่างกันตามความต้องการการเรียนรู้ของตนเองโดยเฉพาะ การเข้าถึงแตกต่างกันไปในแต่ละครัวเรือนและการกระจายแหล่งเรียนรู้อาจเป็นเรื่องท้าทายสำหรับนักการศึกษา ดังนั้นตอนนี้นักการศึกษาสามารถออกแบบบทเรียนตามความต้องการส่วนบุคคลของนักเรียนและให้พวกเขามีความยืดหยุ่นในการเรียนรู้…

EdTech News

Student Dashboard

ระบบ e-Learning ของ บริการที่หลากหลายครอบคลุมความต้องการใช้งานระบบ e-Learning แบบครบวงจร เช่น ระบบบริหารจัดการการเรียนรู้ (Learning Management System) ทั้งในรูปแบบของ Web Application และ…

EduBright Article

LMS Dashboard: Teacher Dashboard

การเรียนการสอนออนไลน์นั้นถือได้ว่ามีบทบาทสำคัญในการศึกษาปัจจุบัน ทั้งนีเพราะปัจจุบันมีเครื่องไม้เครื่องมือ LMS (Learning Management System) คือ ระบบจัดการการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านเครือข่าย อินเทอร์เน็ต ที่มีเครื่องมือที่สำคัญสำหรับผู้สอน ผู้เรียน และผู้ดูแลระบบ ได้แก่ ระบบจัดการรายวิชา ระบบจัดการ…

EdTech News

Assessment of Learning การประเมินผลการเรียนรู้

E- assessment หรือ Electronics Assessment เป็นการประเมินโดยรวมเพื่อตรวจสอบความเข้าใจ หรือทัศนคติตลอดการเรียนแบบออนไลน์ ไม่มุ่งเน้นเกรดเพื่อการปรับปรุง การเน้นเกรดมากไปทำให้เด็กไม่สนใจที่จะเรียนรู้ จะสนใจแต่ผลสอบ ส่วน e-Evaluation ย่อมาจาก Electronics Evaluation…

EdTech News

Electronic Library ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ ที่เป็นแหล่งความรู้ที่บันทึกข้อมูลไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย

การเรียนการสอนแบบ E-Learning เป็นนวัตกรรม ที่สถานศึกษา หน่วยงาน องค์กรทุก ระดับ สามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนการสอน พัฒนาแหล่งการเรียนรู้ในการศึกษาหา ความรู้เพิ่มเติม โดยการเรียนการสอนผ่านเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต ทำให้ระบบการศึกษาเปลี่ยนจากเดิม LMS (Learning Management…

Thai Education

LMS (Learning Management System)

แก้ปัญหาการศึกษาไทย กับ Covid -19 ??? E-Education หมายถึง การนำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้เป็นเครื่องมือในการจัดการศึกษาทั้งระบบ เริ่มตั้งแต่กระบวนการสรรหาบุคลากรของสถาบันการศึกษา กระบวนการรับนิสิต งานทะเบียนและวัดผล งานหลักสูตรและการสอน งานห้องสมุด งานแนะแนว งานวิจัยและพัฒนา…

Good Idea!

แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทางดิจิตอลในด้านการศึกษาในยุค 2020

Digital Transformation Trends In Education ซึ่งมีความน่าสนใจในมุมมองของการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีดิจิทัลในอนาคต ที่กำลังเป็นกระแสสังคมรวมทั้งการเรียนการสอน   ในอนาคตต้องมีการปรับตัวให้เท่าทันเทคโนโลยีทั้งผู้สอนและผู้เรียนรวมถึงเทคโนโลยีในชั้นเรียน Daniel Newman สรุปไว้ดังนี้ Augmented Reality / Virtual…

EdTech News

Personalized Learning หรือ การเรียนรู้ตามความถนัดของแต่ละคน

Personalized Learning หรือ การเรียนรู้ตามความถนัดของแต่ละคน กำลังได้รับการหยิบยกจากนักปฏิรูปการศึกษาทั่วโลก แบบจำลองหนึ่งมีการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ที่ศูนย์สร้างโปรแกรม AI หริอ ปัญญาประดิษฐ์ เพื่อสอนเด็กแบบตัวต่อตัวผ่านคอมพิวเตอร์ โรงเรียนและครูที่ใช้วิธีการ Multiple Intelligences-MI นั้นสอดคล้องกับวิธีการเรียนรู้ของเด็กอย่างเป็นธรรมชาติโดยมุ่งเน้นที่การพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์ของเด็กและการโต้ตอบกับชุมชนท้องถิ่น เป้าหมายคือช่วยให้เด็กแต่ละคนตระหนักถึงศักยภาพของมนุษย์ที่เป็นเอกลักษณ์และ …

EdTech News

การปรับตัวและพัฒนาในโลกที่เต็มไปด้วย AI

ทีมวิจัยได้แบ่งออกเป็น 3 ช่วง พบว่าช่วง 1 ระหว่างปี2020-2029 อยู่ในช่วงพัฒนาAI ช่วงที่ 2 ปี 2030-2049 AI มีความสามารถเท่ามนุษย์ และช่วงที่3 ปี…