fbpx
Site Loader
วางแผนธุรกิจ

Soft Skills เป็นทักษะที่มีความจำเป็นในตลาดแรงงานยุคปัจจุบัน บริษัทหรือองค์กรต่างๆ ต่างให้ความสำคัญกับคุณสมบัติ Soft Skills นอกเหนือจากทักษะทางวิชาชีพ (Hard Skills)

เพราะการทำงานในยุคปัจจุบัน หน่วยงานต่างๆต้องการคนที่มีทักษะที่หลากหลายนอกเหนือจากความรู้ที่ได้เรียนมา เช่น ทักษะการแก้ปัญหา การทำงานเป็นทีม ความเป็นผู้นำ การสื่อสาร การสร้างความร่วมมือ

ทั้งนี้ ศักยภาพพื้นฐานที่สำคัญของคนในศตวรรษที่ 21 มี 4 ข้อ ได้แก่

1. ศักยภาพในการสร้างความร่วมมือ

2. การคิดอย่างมีวิจารณญาณ

3. มีความคิดสร้างสรรค์

4. เก่งในด้านการใช้เครื่องมือและรู้เท่าทันโลกดิจิทัล

จาก 4 ข้อก็จะนำไปสู่ทักษะสำคัญในลำดับต่อมาคือ มีความชำนาญในการใช้สื่อ, สื่อสารสนเทศ เรียนรู้โดยมีตัวเองเป็นศูนย์กลาง เป็นนักแก้ปัญหา เป็นนักปฏิรูป เป็นนักคิดเชิงวิจารณ์เป็นนักสื่อสาร เป็นนักเรียนรู้ตลอดชีวิต เปิดกว้าง และเป็นคนที่ให้ความร่วมมือกับโลกรอบข้างได้เป็นอย่างดี

โดยรวมก็คือคุณสมบัติของคนรุ่นใหม่ นับตั้งแต่เจนวายเป็นต้นมา

หากจะพัฒนาคนให้มีคุณสมบัติข้างต้น จำเป็นยิ่งที่จะต้องรื้อระบบการศึกษาและสร้างรูปแบบการเรียนรู้ใหม่ที่เน้นให้ เรียนรู้จากการปฏิบัติ ฝึกทักษะด้วยการทำงานในภาคอุตสาหกรรมที่มีเทคโนโลยีก้าวหน้า โดยไม่ได้มีครูเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้อีกต่อไป

ที่สำคัญ ผู้ที่อยู่ในแวดวงการศึกษาต้องเปิดกว้าง ส่งเสริมให้ทุกคนเรียนรู้ตลอดชีวิต สถาบันการศึกษาตั้งแต่ระดับพื้นฐานต้องปรับการบริหารจัดการการศึกษา นำเทคนิคและวิทยาการจากอุตสาหกรรมยุคใหม่มาถ่ายทอด บนพื้นฐานของการร่วมสร้างหลักสูตรเพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะอาชีพและคิด วิเคราะห์ แยกแยะในโลกที่ซับซ้อนยิ่งขึ้นได้

นอกจากนี้ ยังต้องการบุคลากรที่มีความยืดหยุ่น มีความคิดสร้างสรรค์ ไม่ยึดติดกรอบ พร้อมที่จะปรับตัวรับสิ่งใหม่ๆเมื่อสถานการณ์เปลี่ยนไป ดังนั้น การทำงานจึงต้องอาศัย Hard Skills และ Soft Skills ควบคู่กันเพื่อนำมาสู่ความสำเร็จในการประกอบอาชีพและนี่คือคุณสมบัติสำคัญของบุคลากรยุคใหม่ที่โลกต้องการ

• สามารถแก้ปัญหาที่มีความซับซ้อนได้

• มีระบบคิดวิเคราะห์อย่างเป็นเหตุเป็นผล มีวิจารณญาณ

• คำนึงถึงจริยธรรมและความถูกต้อง

• มีทักษะการบริหารจัดการคน/ตนเอง

• มีทักษะทางสังคม ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

• มีความฉลาดทางอารมณ์

• มีความคิดสร้างสรรค์

• มีจิตใจที่มุ่งบริการหรือจิตสาธารณะ

• มีความสามารถในการเจรจาต่อรอง

• มีความยืดหยุ่น ปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ต่างๆ ได้

จะเห็นว่าคุณสมบัติที่กล่าวถึงนี้ เน้นหนักไปทาง Soft Skills นั่นเอง

วัยเรียน วัยทำงาน จึงต้องปรับตัวให้เข้ากับลักษณะความต้องการของงานและโลกแวดล้อมในศตวรรษที่ 21 ที่มีทิศทางใหม่ อาชีพใหม่ กลายเป็นชีวิตที่ผสมผสมปนเประหว่างโลกจริงกับโลกเสมือนจริง

ด้านการพัฒนา “คน” ให้มีศักยภาพเพียงพอที่จะทำงานร่วมกับจักรกลหุ่นยนต์ จำต้องเรียนรู้ Hard Skills เช่น การเขียนโค้ด การเก็บรวบรวม วิเคราะห์ และใช้ประโยชน์ข้อมูล การสร้างงานร่วมกับปัญญาประดิษฐ์ที่ให้ผลลัพธ์อันทรงพลัง หลังจากได้ฝึกฝนทั้ง Soft Skills และ Hard Skills แล้ว คนก็จะมีศักยภาพมากขึ้น ผลงานก็จะมีประสิทธิภาพสูงขึ้นในทุกมิติ

Cr: Salika

Post Author: Admin EduBright

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *