EduBright – Smart School Information Management Software and Complete set of System Integration

Overview

ระบบซอฟต์แวร์ประกอบด้วยอินเทอร์เฟซที่ทันสมัยซึ่งง่ายต่อการเรียนรู้และเข้าถึงข้อมูลบนแพลตฟอร์มดิจิทัล เช่น แอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือสำหรับผู้ปกครอง (Parent Connect) ระบบเวิร์กโฟลว์ (Workflow) ทำให้มีความยืดหยุ่น กระตุ้นกระบวนการทำงานร่วมกันของโรงเรียนตามสิทธิ์ของผู้ใช้ หลายรายและตรงกับวงจรชีวิต ของนักเรียน (Student Life Cycle) ตั้งแต่การสมัครเข้าศึกษา, การลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษา, ลงทะเบียนรายวิชา, การเรียนการสอน ระหว่างภาคการเรียน, การประเมินผลและวัดผล, การวิเคราะห์ ให้ความช่วยเหลือนักเรียน (ระบบแนะแนว), การเลื่อนชั้น, การจบการศึกษา ตลอดจนถึงเป็นศิษย์เก่า และเชื่อมโยงกับระบบต่างๆ เพียงผ่านระบบกลางกลุ่มเมฆ (Cloud-base Single System) เพื่อให้เกิดกิจกรรมของข้อมูลตั้งแต่นักเรียน ครู ผู้บริหาร และผู้ปกครอง สามารถนำไปวิเคราะห์ข้อมูลได้ในอย่างฉนาด โดยเทคนิคของการเรียนรู้เชิงลึก (Deep Learning) เพื่อการพยากรณ์ข้อมูล และผลข้อมูลนำไปใช้ในการพัฒนา การเรียนการสอนในหลากหลายมิติมากขึ้น

EduBright เป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถกำหนดตั้งค่าได้ตามคุณสมบัติ / ฟังก์ชันการทำงานของซอฟต์แวร์ที่ตอบโจทย์ กับโรงเรียนระดับมาตรฐานสากล และรัฐบาลไทย โดยระบบซอฟต์ที่ทั่วไปจะทำงานในขอบเขตที่จำกัดเท่านั้น คุณสมบัติซอฟต์แวร์นี้ที่จะปรับระบบการทำงานระบบให้สอดคล้องโรงเรียนแต่ละแห่งอาจแตกต่างกันออกไปได้ (Flexible Software to Customize) ทั้งนี้ข้อมูลจะรวบรวมวิเคราะห์ในระดับเขต จังหวัด และภูมิภาค เพื่อออกงานวิเคราะห์ ระดับมหภาค (Macro Analytics) และเชิงลึกสำหรับนักเรียน เพื่อสอดคล้างกับ นโยบายปฏิรูประบบการศึกษา การออกแบบเพื่อให้สอดคล้องกับรายงาน มาตรฐานของกระทรวงศึกษาธิการของไทย  สอดคล้องความหลาก หลายของหลักสูตร

Main Objective

 • ใช้การพัฒนาบริการเทคโนโลยีสารสนเทศแบบพร้อมใช้งานด้วยการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ อย่างเช่นการให้บริการพื้นที่จัดเก็บข้อมูลออนไลน์และซอฟต์แวร์ออนไลน์ประเภท SaaS (Software as a Service) ที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ได้อย่างรวดเร็ว โดยสามารถเปิดสร้าง Customer Account ใหม่ (โรงเรียน) ได้โดยไม่ต้องติดตั้งใหม่
 • ทฤษฎีการเชื่อมโยงการเรียนรู้แบบ Connectivism Theory – Data Integration for exchanging : สำหรับระบบที่โรงเรียนมีระบบ SIM อยู่แล้ว จะทำส่วนขยายให้เชื่อมโยง กับระบบภายในอื่นๆ เข้าหากัน พร้อมกับภายนอกโดยวิธี OAuth2 และ Public Certificate ภายใต้ข้อกำหนด (Protocol)  RFC มาตรฐานปัจจุบัน แบบ API Restful (JSON, ที่สามารถ Import / Export Tool)
 • ระบบซอฟต์แวร์ประกอบด้วย UI ที่ทันสมัยซึ่งง่ายต่อการเรียนรู้และเข้าถึงข้อมูลบนแพลตฟอร์มดิจิทัล บนการพัฒนาระบบที่ออกแบบเพื่อรองรับการทำงานแบบ Simple Full-stack Template Development Frontend (HTML5, jQuery, Bootstrap, CSS3) Direct Through API with authenticator.
 • แอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือสำหรับผู้ปกครอง (Parent Connect) และเพื่อการวิเคราะห์ กิจกรรมของผู้ปกครองและนักเรียน
 • ระบบเวิร์กโฟลว์ทำให้มีความยืดหยุ่นกระตุ้นกระบวนการทำงานร่วมกันของโรงเรียนตามสิทธิ์ของผู้ใช้หลายรายและตรงกับวงจรชีวิตของนักเรียน (Student Life Cycle)
 • EduBright เป็นผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบเพื่อให้สามารถกำหนดตั้งค่าได้ตามคุณสมบัติ /ฟังก์ชันการทำงาน ของซอฟต์แวร์ ที่ตอบโจทย์กับโรงเรียนระดับมาตรฐานสากล และรัฐบาลไทย เพื่อออกงานวิเคราะห์ระดับผู้บริหาร หรือเชิงนโยบาย เพื่อการตัดสินใจ (Decision Analytics) และเชิงลึกสำหรับนักเรียน ตลอดจนตอบสนองเพื่อรองรับหลากหลายหลักสูตร จากการนำผลประเมินสัมฤทธิ์ ผลระดับชาติ (Data Vision for National Evaluation)
 • ระบบวิเคราะห์ข้อมูลนักเรียนฉลาดแบบเชิงลึก (Smart Insights – Deep Machine Learning / AI)
  – ช่วยให้นักเรียนบรรลุความเป็นเลิศทางวิชาการ พฤติกรรมของนักเรียน
  – การสร้างความร่วมมือระหว่างพ่อแม่ชุมชนให้ความรู้แก่เด็ก
  – เน้นการประเมินและการแทรกแซงต้นเพื่อให้มั่นใจว่าจะประสบความสำเร็จทางวิชาการ  การสร้าง และรักษาสภาพแวดล้อมการเรียน รู้อย่างเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

Last Updated : May 2019

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น