EduBright Infographics

ภายใน 2 ปี กทม.ทุ่มเงินเมืองไร้สายไฟ

นับจากนี้ไปอีก 2 ปี เป็นเป้าหมายของการเดินหน้าโครงการก่อสร้างโครงข่ายท่อร้อยสายสื่อสารใต้ดิน ที่มีระยะทางรวม 2,450 กม. มูลค่ากว่า 20,000 ล้านบาท ซึ่งจะพลิกโฉมกรุงเทพฯ ให้เป็นเมืองไร้ปัญหาสายสื่อสารรกรุงรัง มีความสวยงาม เป็นระเบียบ ปลอดภัยและทันสมัย…