EdTech News

3 จุดเสี่ยงด้านความปลอดภัยในภาคการศึกษา

เนื่องจากมหาวิทยาลัยและโรงเรียนเพิ่มการใช้ข้อมูลการวิเคราะห์สำหรับการริเริ่มที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรักษาผลการเรียนและผลงานทางวิชาการจำนวนข้อมูลที่รวบรวมจึงเพิ่มขึ้นซึ่งทำให้ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยต้องกังวล ในการศึกษาระดับสูงนอกจากนี้การมีทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยขององค์กรและรัฐบาลยังเป็นที่สนใจของแฮกเกอร์ เพื่อรักษาข้อมูลนักเรียน SecurityScorecard เสนอข้อมูลเชิงลึกทั้งสามแบบนี้เพื่อให้สถาบันการศึกษาเริ่มต้นในแผนการรักษาความปลอดภัยที่เชื่อถือได้มากขึ้น: 1. Application Security::โรงเรียนส่วนใหญ่ต้องใช้แอพพลิเคชันออนไลน์เพื่อการทดสอบการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล แฮกเกอร์จะใช้ประโยชน์จากช่องโหว่ของแอ็พพลิเคชันซึ่งหมายความว่าโรงเรียนและมหาวิทยาลัยจำเป็นต้องตระหนักถึงเครือข่ายใด ๆ 2. Endpoint Security: จำนวนอุปกรณ์ส่วนบุคคลที่นักเรียนและคณาจารย์ใช้ในการเรียนการสอนทั้งในระดับ มัธยม  และระดับอุดมศึกษาเพิ่มขึ้นล…