Thai Education

The National Scheme of Education B.E. 2560-2579 (2017-2036)

แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 ประเทศไทย แผนการศึกษาแห่งชาติฉบับนี้เป็นการวางกรอบเป้าหมายและทิศทางการจัดการศึกษาของประเทศในการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของคนไทยทุกช่วงวัยให้เต็มตามศักยภาพ สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 The National Scheme of Education…