fbpx
Site Loader
EdTech News

ฟังก์ชั่น Live Classroom ในแอป Edubright เพื่อแก้ปัญหาคุณครูทำร้ายเด็ก!!!

Live Classroom โดย Edubright Apps กับการแก้ปัญหาคุณครูทำร้ายเด็กได้อย่างไร ปัญหาการทำร้ายในโรงเรียนเป็นรูปแบบหนึ่งของความรุนแรงต่อเด็กทำร้ายเด็กหรือคุณครูทำร้ายเด็ก จากเรื่องนี้สามารถเกิดขึ้นกับเด็กได้ตลอดเวลา แล้วผู้ปกครองและโรงเรียนจะมีวิธีแก้ปัญหาอย่างไร เมื่อความเป็นห่วงเป็นใยของคุณพ่อคุณแม่และเทคโนโลยีในยุคปัจจุบัน Live Classroom จึงเป็นเครื่องมือและเครื่องมือที่จะช่วยดูแลเด็กๆๆในโรงเรียนได้ Preview(opens in…

EdTech News

แนวคิดที่ปรับจากการศึกษาการจัดการเรียนรู้แบบ PBL ที่ได้จากโครงการสร้างชุดความรู้เพื่อสร้างเสริมทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของเด็กและเยาวชน: จากประสบการณ์ความสำเร็จของโรงเรียนไทย

กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ นักเรียนเรียนความรู้เพื่อจัดการกับปัญหาที่เป็นจริงตามที่จะแก้ไขได้ในโลกแห่งความจริง เพิ่มการควบคุมนักเรียนในการเรียนรู้ของเขาหรือเธอ ครูที่ทำหน้าที่เป็นโค้ชและผู้อำนวยความสะดวกในการสอบถามและไตร่ตรอง 1.ขั้นให้ความรู้พื้นฐาน ครูให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการทำโครงงานก่อนการเรียนรู้ เนื่องจากการทำโครงงานมีรูปแบบและขั้นตอนที่ชัดเจนและรัดกุม ดังนั้นผู้เรียนจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีความรู้เกี่ยวกับโครงงานไว้เป็นพื้นฐาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติขณะทำงานโครงงานจริง ในขั้นแสวงหาความรู้ 2.ขั้นกระตุ้นความสนใจ ครูเตรียมกิจกรรมที่จะกระตุ้นความสนใจของผู้เรียน โดยต้องคิดหรือเตรียมกิจกรรมที่ดึงดูดให้ผู้เรียนสนใจ ใคร่รู้ ถึงความสนุกสนานในการทำโครงงานหรือกิจกรรมร่วมกัน โดยกิจกรรมนั้นอาจเป็นกิจกรรมที่ครูกำหนดขึ้น หรืออาจเป็นกิจกรรมที่ผู้เรียนมีความสนใจต้องการจะทำอยู่แล้ว…

EdTech News

กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

การเรียนการสอนออนไลน์การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning ) หมายถึงการเรียนรู้ที่จัดประสบการณ์ในการปฏิบัติงานให้แก่ผู้เรียนเหมือนกับการทำงานในชีวิตจริงอย่างมีระบบเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีประสบการณ์ตรง  ได้เรียนรู้วิธีการแก้ปัญหา กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ นักเรียนเรียนความรู้เพื่อจัดการกับปัญหาที่เป็นจริงตามที่จะแก้ไขได้ในโลกแห่งความจริง เพิ่มการควบคุมนักเรียนในการเรียนรู้ของเขาหรือเธอ ครูที่ทำหน้าที่เป็นโค้ชและผู้อำนวยความสะดวกในการสอบถามและไตร่ตรอง แนวคิดที่ 1 ขั้นการจัดการเรียนรู้ ตาม รูปแบบจัดการแห่งการเรียนรู้…

EduBright Article

การเรียนรู้โดยใช้ 7 โครงงานเป็นฐาน Project-Based Learning

เมื่อช่วง Covid-19 ที่ผ่านมา การที่นักเรียนที่จะไปโรงเรียนนั้นคงยังห่างไกล รูปแบบการศึกษาต้องมีความคิดสร้างสรรค์เพื่อดำเนินการสอน  หลายคนยอมรับการเรียนรู้แบบออนไลน์ แบบการเรียนการสอนที่ใช้แนวทางการเรียนรู้โดยการลงมือทำและค้นพบวิธีที่จะรวมเข้ากับ การเรียนการสอนออนไลน์การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning ) หมายถึงการเรียนรู้ที่จัดประสบการณ์ในการปฏิบัติงานให้แก่ผู้เรียนเหมือนกับการทำงานในชีวิตจริงอย่างมีระบบ  เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีประสบการณ์ตรง  ได้เรียนรู้วิธีการแก้ปัญหา  1.โครงงานเชิงสำรวจ…

EdTech News

การเรียนรู้ที่จัดประสบการณ์ในการปฏิบัติงานให้แก่ผู้เรียนเหมือนกับการทำงานในชีวิตจริงอย่างมีระบบ

เมื่อช่วง Covid-19 ที่ผ่านมา การที่นักเรียนที่จะไปโรงเรียนนั้นคงยังห่างไกล รูปแบบการศึกษาต้องมีความคิดสร้างสรรค์เพื่อดำเนินการสอน  หลายคนยอมรับการเรียนรู้แบบออนไลน์ แบบการเรียนการสอนที่ใช้แนวทางการเรียนรู้โดยการลงมือทำและค้นพบวิธีที่จะรวมเข้ากับการเรียนการสอนออนไลน์ การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning ) หมายถึงการเรียนรู้ที่จัดประสบการณ์ในการปฏิบัติงานให้แก่ผู้เรียนเหมือนกับการทำงานในชีวิตจริงอย่างมีระบบ  เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีประสบการณ์ตรง  ได้เรียนรู้วิธีการแก้ปัญหา  วิธีการหาความรู้ความจริงอย่างมีเหตุผล  …

EduBright Article

เทคโนโลยี หรือแค่ของเล่น

ห้องเรียนในปัจจุบันได้ก้าวไปไกลกว่า คอมพิวเตอร์ที่เคยเป็นเรื่องปกติ แต่ตอนนี้มีเทคโนโลยีที่เต็มไปด้วยแท็บเล็ตหลักสูตรออนไลน์แบบโต้ตอบและแม้แต่หุ่นยนต์ ประโยชน์ที่ต่างฝ่ายที่จะได้รับ ความร่วมมือที่เพิ่มขึ้น เครื่องมือและแท็บเล็ตที่ใช้ระบบคลาวด์ช่วยเสริมสร้างความร่วมมือในห้องเรียน แท็บเล็ตที่เต็มไปด้วยเกมการเรียนรู้และบทเรียนออนไลน์ช่วยให้เด็ก ๆ มีเครื่องมือในการแก้ปัญหาร่วมกัน ในขณะเดียวกันแอพที่ใช้ระบบคลาวด์ช่วยให้นักเรียนอัปโหลดการบ้านและพูดคุยกันแบบดิจิทัลเกี่ยวกับกระบวนการคิดของพวกนักเรียนและสำหรับ ความช่วยเหลือที่นักเรียนอาจต้องการ เข้าถึงการเรียนรู้ได้ตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน อุปกรณ์…

การฟังอย่างแอคทีฟ
EdTech News

เทคโนโลยีในการช่วยเรียน หรือแค่สิ่งล่อใจสำหรับนักเรียน

Karen Huxtable-Jester ผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์พฤติกรรมและสมองที่ มหาวิทยาลัยเท็กซัส รู้ถึงข้อเสียของเทคโนโลยี “ในหลายปีที่ผ่านมาฉันมีความคิดอย่างเต็มที่ เกี่ยวกับการห้ามการใช้เทคโนโลยีในชั้นเรียนของฉัน” เธอกล่าวทำให้ข้อยกเว้นสำหรับนักเรียนที่มีความพิการหรือนักเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือ แต่เมื่อเวลาผ่านไปเธอก็มีความยืดหยุ่นมากขึ้น” การพัฒนาว่าสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตและแล็ปท็อปเบี่ยงเบนความสนใจของนักเรียนจากบทเรียนในมือ “เส้นแบ่งคือทุกคนต้องการทำสิ่งที่ถูกต้อง แต่ไม่มีใครรู้ว่ามันคืออะไร” อาจารย์และผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาหลายคนค้นพบว่าแทน ที่จะใช้เครื่องมือที่เน้นการใช้งานเชิงกลยุทธ์เพื่อเพิ่มความผูกพันกับนักเรียน โดยเฉพาะผู้ที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ซึ่งอยู่ในออทิสติก…

EdTech News

เคล็ดลับ 7 ข้อ ในการทำให้ประสบการณ์การสอนดิจิทัลมีประโยชน์มากขึ้นสำหรับทุกคน

การระบาดใหญ่ของ covid-19 ทั่วโลกส่งผลกระทบต่อวิธีที่ผู้สอนสอนและสื่อสารกับนักเรียน E-learning ได้กลายเป็นแหล่งการสอนหลักไปแล้ว ต่อไปนี้เป็นเคล็ดลับ 7 ข้อ ในการทำให้ประสบการณ์การสอนดิจิทัลมีประโยชน์มากขึ้นสำหรับทุกคน โดย RONITA MOHAN  E-LEARNING 1. การใช้เทคโนโลยี…

EdTech News

The New Normal For Education

ทุกคนได้รับการกระตุ้นให้มีการเปลี่ยนแปลงที่จะทำให้การศึกษา การทบทวนและฟื้นฟูการศึกษาเป็นหนึ่งในวลีที่จับใจได้เมื่อพูดถึงการศึกษาในศตวรรษที่ 21 แต่ในความเป็นจริงมันไม่ง่ายที่จะจินตนาการปล่อยให้อยู่เหนือความจริง การเรียนรู้ออนไลน์มันไม่ใช่เรื่องทั้งหมด การเรียนรู้ออนไลน์มีความสำคัญในฐานะที่เป็นผู้เปิดการเรียนรู้เพื่อให้ธุรกิจการศึกษาทั้งหมดไม่หยุดนิ่ง แต่มีหลายแง่มุมที่ต้องใส่ใจในการกำหนดมาตรฐานใหม่ การเปลี่ยนพื้นที่การเรียนรู้ – จากพื้นที่สาธารณะเป็นพื้นที่ส่วนตัว เนื่องจากการเรียนรู้สามารถทำได้ผ่านอุปกรณ์ส่วนตัวของเราโดยไม่ต้องไปไหน ควบคู่ไปกับการเปลี่ยนแปลงในการปฏิสัมพันธ์ทางสังคมของเราจากทางกายภาพเป็นเสมือน เรายังคงมีปฏิสัมพันธ์กับชุมชนการเรียนรู้เรายังคงแลกเปลี่ยนการสนทนากับเพื่อนร่วมชั้นครูและอาจารย์ เราไม่ได้ถูกตัดขาดจากชุมชนแห่งการเรียนรู้เราเพียงแค่เปลี่ยนช่องทางการสื่อสารของเรา การเปลี่ยนแปลงวิธีการสอน – จากการเรียนรู้ที่แตกต่างและเป็นรายบุคคล การสอนนักเรียนแต่ละคนโดยเฉพาะเพื่อตอบสนองความต้องการที่ไม่ซ้ำกันและก้าว เป้าหมายทางวิชาการอาจยังคงเหมือนเดิมสำหรับกลุ่มนักเรียน แต่นักเรียนแต่ละคนสามารถพัฒนาผ่านหลักสูตรที่ความเร็วแตกต่างกันและใช้ทรัพยากรที่แตกต่างกันตามความต้องการการเรียนรู้ของตนเองโดยเฉพาะ การเข้าถึงแตกต่างกันไปในแต่ละครัวเรือนและการกระจายแหล่งเรียนรู้อาจเป็นเรื่องท้าทายสำหรับนักการศึกษา ดังนั้นตอนนี้นักการศึกษาสามารถออกแบบบทเรียนตามความต้องการส่วนบุคคลของนักเรียนและให้พวกเขามีความยืดหยุ่นในการเรียนรู้…

EdTech News

Student Dashboard

ระบบ e-Learning ของ บริการที่หลากหลายครอบคลุมความต้องการใช้งานระบบ e-Learning แบบครบวงจร เช่น ระบบบริหารจัดการการเรียนรู้ (Learning Management System) ทั้งในรูปแบบของ Web Application และ…