fbpx
Site Loader
EdTech News

Student Dashboard

ระบบ e-Learning ของ บบริการที่หลากหลายครอบคลุมความต้องการใช้งานระบบ e-Learning แบบครบวงจร เช่น ระบบบริหารจัดการการเรียนรู้ (Learning Management System) ทั้งในรูปแบบของ Web Application และ…

EduBright Article

LMS Dashboard: Teacher Dashboard

การเรียนการสอนออนไลน์นั้นถือได้ว่ามีบทบาทสำคัญในการศึกษาปัจจุบัน ทั้งนีเพราะปัจจุบันมีเครื่องไม้เครื่องมือ LMS (Learning Management System) คือ ระบบจัดการการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านเครือข่าย อินเทอร์เน็ต ที่มีเครื่องมือที่สำคัญสำหรับผู้สอน ผู้เรียน และผู้ดูแลระบบ ได้แก่ ระบบจัดการรายวิชา ระบบจัดการ…

EdTech News

Assessment of Learning การประเมินผลการเรียนรู้

E- assessment หรือ Electronics Assessment เป็นการประเมินโดยรวมเพื่อตรวจสอบความเข้าใจ หรือทัศนคติตลอดการเรียนแบบออนไลน์ ไม่มุ่งเน้นเกรดเพื่อการปรับปรุง การเน้นเกรดมากไปทำให้เด็กไม่สนใจที่จะเรียนรู้ จะสนใจแต่ผลสอบ ส่วน e-Evaluation ย่อมาจาก Electronics Evaluation…

EdTech News

Electronic Library ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ ที่เป็นแหล่งความรู้ที่บันทึกข้อมูลไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย

การเรียนการสอนแบบ E-Learning เป็นนวัตกรรม ที่สถานศึกษา หน่วยงาน องค์กรทุก ระดับ สามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนการสอน พัฒนาแหล่งการเรียนรู้ในการศึกษาหา ความรู้เพิ่มเติม โดยการเรียนการสอนผ่านเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต ทำให้ระบบการศึกษาเปลี่ยนจากเดิม LMS (Learning Management…

Thai Education

LMS (Learning Management System)

แก้ปัญหาการศึกษาไทย กับ Covid -19 ??? E-Education หมายถึง การนำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้เป็นเครื่องมือในการจัดการศึกษาทั้งระบบ เริ่มตั้งแต่กระบวนการสรรหาบุคลากรของสถาบันการศึกษา กระบวนการรับนิสิต งานทะเบียนและวัดผล งานหลักสูตรและการสอน งานห้องสมุด งานแนะแนว งานวิจัยและพัฒนา…

การฟังอย่างแอคทีฟ
EdTech News

คุณค่าของการฟังในห้องเรียน: วิธีการสอนให้นักเรียนฟังอย่างกระตือรือร้น (Active Listening)

นี่คือข้อเท็จจริงที่รวดเร็ว: กว่า 60% ของความเข้าใจผิดทั้งหมดมาจากการฟังที่ไม่ดีและเพียง 1% จากการอ่านที่ไม่ดี [11] หากคุณไม่ได้สอนนักเรียนเกี่ยวกับวิธีการฟังเป็นพิเศษอาจถึงเวลาที่จะเพิ่มกิจกรรมในหลักสูตรของคุณที่เสริมสร้างทักษะนี้ ประโยชน์ของทักษะการฟังที่แข็งแกร่งอาจเริ่มต้นในชั้นเรียน แต่จะครอบคลุมไปถึงทุกแง่มุมของชีวิตการศึกษาและชีวิตส่วนตัวของนักเรียน ในคู่มือนี้เราจะสอนคุณเกี่ยวกับสาเหตุและวิธีสอนนักเรียนของคุณเกี่ยวกับวิธีการฟัง – รวมถึงการฟังที่กระตือรือร้นกลยุทธ์ที่คุณสามารถใช้เพื่อช่วยให้นักเรียนมุ่งเน้นและเข้าใจบทเรียนของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ความแตกต่างระหว่างการฟังแบบแอ็คทีฟและพาสซีฟคืออะไร (Active…

Good Idea!

แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทางดิจิตอลในด้านการศึกษาในยุค 2020

Digital Transformation Trends In Education ซึ่งมีความน่าสนใจในมุมมองของการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีดิจิทัลในอนาคต ที่กำลังเป็นกระแสสังคมรวมทั้งการเรียนการสอน   ในอนาคตต้องมีการปรับตัวให้เท่าทันเทคโนโลยีทั้งผู้สอนและผู้เรียนรวมถึงเทคโนโลยีในชั้นเรียน Daniel Newman สรุปไว้ดังนี้ Augmented Reality / Virtual…

EdTech News

Personalized Learning หรือ การเรียนรู้ตามความถนัดของแต่ละคน

Personalized Learning หรือ การเรียนรู้ตามความถนัดของแต่ละคน กำลังได้รับการหยิบยกจากนักปฏิรูปการศึกษาทั่วโลก แบบจำลองหนึ่งมีการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ที่ศูนย์สร้างโปรแกรม AI หริอ ปัญญาประดิษฐ์ เพื่อสอนเด็กแบบตัวต่อตัวผ่านคอมพิวเตอร์ โรงเรียนและครูที่ใช้วิธีการ Multiple Intelligences-MI นั้นสอดคล้องกับวิธีการเรียนรู้ของเด็กอย่างเป็นธรรมชาติโดยมุ่งเน้นที่การพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์ของเด็กและการโต้ตอบกับชุมชนท้องถิ่น เป้าหมายคือช่วยให้เด็กแต่ละคนตระหนักถึงศักยภาพของมนุษย์ที่เป็นเอกลักษณ์และ …

EdTech News

การปรับตัวและพัฒนาในโลกที่เต็มไปด้วย AI

ทีมวิจัยได้แบ่งออกเป็น 3 ช่วง พบว่าช่วง 1 ระหว่างปี2020-2029 อยู่ในช่วงพัฒนาAI ช่วงที่ 2 ปี 2030-2049 AI มีความสามารถเท่ามนุษย์ และช่วงที่3 ปี…

EdTech News

AI เพื่อการเรียนรู้

AI เรียนรู้จาก Big Data ได้ต้องใช้ เวลา และ ประสบการณ์ ดังนั้นผู้เชี่ยวชาญด้าน AI จึงกล่าวว่า AI จะสามารถทดแทนงานบางประเภท ที่เกิดขึ้นซ้ำๆ ได้เท่านั้น…